Με την υπ αριθ. 25800 / 28-7-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε το Νέο Καταστατικό της Ομοσπονδίας καθώς και η νέα επωνυμία της.

Στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσια το περιεχόμενο του νέου καταστατικού όπως ισχύει ׃


Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Ομοσπονδίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία


ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ΄΄Α.Ο.Σ.Α.Α.Π.Ε.΄΄


Άρθρο 1ο ׃ Η ομοσπονδία αποτελεί ανώτατη οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα των αγώνων αγωνιστικών περιστεριών και φέρει την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΄΄Α.Ο.Σ.Α.Α.Π.Ε.΄΄και για τις διεθνείς σχέσεις της «HELLENIC FEDERATION PIGEON RACING».


Άρθρο 2ο ׃ Έδρα της ομοσπονδίας ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.


Άρθρο 3ο ׃ Σκοπός της ομοσπονδίας είναι η συνένωση σε μια ενιαία πανελλαδική οργάνωση όλων των σωματείων που επιδιώκουν την συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών τους (φυσικών) – εκτροφέων αγωνιστικών περιστεριών - να προετοιμάζουν τα αγωνιστικά περιστέρια και να συμμετέχουν με αυτά σε αθλητικούς αγώνες και την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος των αγώνων αγωνιστικών περιστεριών σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα εγγυάται και διασφαλίζει εκείνους τους τρόπους διεξαγωγής των συγκεκριμένων αγώνων ώστε να επικρατούν οι συνθήκες διαβίωσης των πτηνών που απαιτούνται κατά τα όσα ορίζει ο νόμος αλλά και το ζωόφιλο και περιστερόφιλο αίσθημα του ανθρώπου και της κοινωνίας μας.

Η ομοσπονδία επίσης μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αλλά και αυτών των σωματείων – μελών της αποτρέπει και απαγορεύει κάθε μορφή διαγωνισμού ή αγωνιστικής δραστηριότητας των φυσικών μελών των σωματείων-μελών της, με περιστέρια, που δεν συνδέεται με την έννοια του αθλητισμού καθόσον το αντίθετο αντίκειται στους σκοπούς της. Παράλληλα οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας εθνικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν το περιστερόφιλο άθλημα, Fèdèration Colombophile Internationale (FCI) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

Άρθρο 4ο ׃ ΜΕΣΑ

Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται με την διοργάνωση και τέλεση αγώνων εντός της Ελλάδος αλλά και με τη συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις (αγώνες-διαγωνισμοί αγωνιστικών περιστεριών) που οργανώνονται από ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και από την οικεία διεθνή ομοσπονδία (π.χ Ολυμπιάδα), την έκδοση σχετικών εντύπων, τη διοργάνωση μορφωτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ακόμη επιδιώκεται η ηθική ενίσχυση των μελών των σωματείων-μελών καθώς και κάθε άλλου φίλου των αγωνιστικών περιστεριών ώστε να προωθηθεί το περιστερόφιλο άθλημα των αγώνων αγωνιστικών περιστεριών.Άρθρο 5ο ׃ ΜΕΛΗ (είσοδος, δικαιώματα, υποχρεώσεις, αποβολή, αποχώρηση )

Η ομοσπονδία μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα σωματεία-μέλη που επιδεικνύουν αγωνιστική δραστηριότητα δεν είναι λιγότερα από είκοσι (20) και ο αριθμός των σωματείων-μελών της μπορεί να αυξηθεί εώς εκατό (100). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες.

Εγγραφή

(α) Ως μέλη της ομοσπονδίας εγγράφονται τα νομίμως αναγνωρισμένα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα των αγώνων αγωνιστικών περιστεριών. Τα σωματεία που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση εγγράφονται υπό προϋποθέσεις που προκύπτουν εκ του παρόντος καταστατικού και ειδικότερα οφείλουν να πληρούν τους όρους της παραγράφου (ε) του παρόντος άρθρου (Κωλύματα – Περιορισμοί).

(β) Κάθε σωματείο για να εγγραφεί υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. της ομοσπονδίας στην οποία επισυνάπτονται ׃

 1. επίσημο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που το αναγνωρίζει ως σωματείο

 2. πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, ότι γράφτηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων

 3. αντίγραφο του καταστατικού του νόμιμα κυρωμένο καθώς και επίσημα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών του κανονισμών

 4. αντίγραφο αποφάσεως της Γ.Σ του αιτούντος σωματείου- που λήφθηκε με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σωματείου, από το οποίο να προκύπτει η βούληση συμμετοχής του στην ομοσπονδία και αποδοχής του παρόντος καταστατικού.

 5. πίνακα των μελών του Δ.Σ του αιτούντος σωματείου και πρακτικό εκλογής των νόμιμα κυρωμένο.

 6. κατάσταση των μελών του αιτούντος σωματείου στην οποία εμφανίζεται η δύναμη αυτού.

 7. αντίγραφο της απόφασης με την οποία έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση νόμιμα κυρωμένο (ισχύει για όσα σωματεία έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση).

 8. αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ του αιτούντος από το οποίο να προκύπτει ότι το σωματείο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το καταστατικό του, από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών του - που λήφθηκαν με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σωματείου - και τα βιβλία που τηρεί, πληρεί τους όρους της παραγράφου (ε) του παρόντος άρθρου(Κωλύματα – Περιορισμοί) νόμιμα κυρωμένο. (ισχύει για όσα σωματεία δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση).

 9. βεβαίωση της Αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης (ισχύει για όσα σωματεία δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση).

 10. καταβολή δικαιώματος εγγραφής. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής ορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας.(γ) Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση την αίτηση στην πρώτη συνεδρίασή του, από την υποβολή της. Αν η αίτηση είναι σύννομη και πληρούνται οι όροι του παρόντος το Δ.Σ. αποφασίζει περί της εγγραφής του σωματείου στην ομοσπονδία. Την απόφασή του αυτή γνωστοποιεί έγγραφα στο ενδιαφερόμενο σωματείο.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, για οποιοδήποτε λόγο, - εκτός της περιπτώσεως μη πληρότητας των εκ του παρόντος προϋποθέσεων εγγραφής σωματείων που δεν έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση οπότε η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά - η αίτηση εισάγεται στη Γ.Σ. της ομοσπονδίας η οποία αποφαίνεται αμετάκλητα επί της εγγραφής ή μη.

(ε) Κωλύματα – Περιορισμοί (Για σωματεία που δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση)

Κάθε σωματείο το οποίο δεν έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, για να είναι μέλος της ομοσπονδίας, υποχρεούται να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις-όρους ׃

 1. Το καταστατικό του σωματείου-μέλους απαιτείται να ορίζει, ως άθλημα στου οποίου την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, τους αγώνες αγωνιστικών περιστεριών. Σε κάθε περίπτωση και προ πάσης λεκτικής διατύπωσης ζητούμενο είναι να συνάγεται το συμπέρασμα ότι το σωματείο επιδίδεται στην διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων αγωνιστικών περιστεριών.

 2. Το καταστατικό του σωματείου-μέλους να ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 3. Το σωματείο να αριθμεί τουλάχιστον είκοσι(20) μέλη (φυσικά) με δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ του σωματείου. Να μην προκύπτουν διακρίσεις των μελών του σωματείου σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στο περιστερόφιλο άθλημα.

 4. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου-μέλους ή μέλος των οργάνων διοίκησής του ή ειδικός συνεργάτης αυτού, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείρισή του : α) Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου-μέλους το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

 6. Έμποροι ειδών που σχετίζονται με την κατασκευή-εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και χώρων που φιλοξενούν ταχυδρομικά περιστέρια αγώνων ή ειδών διατροφής και προετοιμασίας των πουλιών προ των αγώνων, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους εκ των όσων προαναφέρθηκαν, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου-μέλους.

 7. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του σωματείου-μέλους να αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη Τα μέλη του Δ.Σ. να προέρχονται από μέλη του σωματείου. Να ισχύει απαγόρευση στο Δ.Σ. του σωματείου-μέλους (εκ του καταστατικού του σωματείου ή με απόφαση της Γ.Σ του σωματείου) να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. του σωματείου-μέλους, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα Η παράβαση της διάταξης αυτής να συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Μπορούν να είναι επιτρεπτές προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο-μέλος από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του σωματείου-μέλους να είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου-μέλους, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 8. Να μην έχει το σωματείο-μέλος ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.

 9. Να έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα.

 10. Να τηρεί τα εξής βιβλία ׃ α) Μητρώου Μελών β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ) Εσόδων - Εξόδων ε) Περιουσιακών Στοιχείων στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, να έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 11. Να ορίζεται από το καταστατικό του σωματείου-μέλους ή με απόφαση της Γ.Σ. του, εάν αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις του καταστατικού του, ότι σε περίπτωση διάλυσής του, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 12. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου-μέλους με εμπορική επιχείρηση.

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Τα νέα σωματεία-μέλη – πλήν των όσων είναι μέλη κατά την εγγραφή της παρούσας τροποποίησης του καταστατικού της ομοσπονδίας-σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης – της ομοσπονδίας που δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ της ομοσπονδίας μόνο όταν και εφόσον λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση από την αρμόδια Διοικητική Αρχή της χώρας μας.

Όλα τα σωματεία-μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης εισηγούνται, και ασκούν το δικαίωμα ψήφου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ελέγχουν τη διοίκηση για κάθε ζήτημα που απασχολεί την ομοσπονδία.

Κάθε σωματείο-μέλος υποχρεούται να συντάσσει τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους πίνακα των ταμιακά τακτοποιημένων μελών του (φυσικών) και να τον υποβάλλει στην ομοσπονδία.

Όλα τα σωματεία-μέλη καταβάλουν μηνιαίως συνδρομή. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών οφείλουν την καταβολή ανάλογων εισφορών μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της ομοσπονδίας ή σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις του Δ.Σ. της ομοσπονδίας.

Τα σωματεία-μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ομοσπονδία στερούνται του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. αυτής.

Ακόμη όλα τα σωματεία-μέλη εξίσου υποχρεούνται να συμβάλλουν για την εκπλήρωση των σκοπών της ομοσπονδίας.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου-μέλους της ομοσπονδίας σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την ίδια.

Η ομοσπονδία δύναται να περικόπτει η να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε σωματείο-μέλος της που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.

Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των εγκαταστάσεων των σωματείων-μελών απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου-μέλους ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης

Αποβολή και αποχώρηση μελών

Η διαγραφή και η αποβολή σωματείου-μέλους της ομοσπονδίας γίνονται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική συνέλευση της ομοσπονδίας ωστόσο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως μπορεί να αποβληθεί σωματείο-μέλος που αντιστρατεύεται στους όρους του παρόντος καταστατικού ή δείχνει αδιαφορία για την προαγωγή του σκοπού ή η διαγωγή και συμπεριφορά των μελών του (φυσικών) στην κοινωνία είναι επίμεμπτη .

Με απόφαση της Γ.Σ. της ομοσπονδίας μπορεί να διαγραφεί και να αποβληθεί σωματείο-μέλος της που δεν υποβάλει πίνακα των μελών του (φυσικών) ή καθυστερεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ομοσπονδία πέρα του μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση.

Σωματείο-μέλος που στερήθηκε τελεσίδικα τη δικαστική αναγνώρισή του διαγράφεται υποχρεωτικά.

Τα σωματεία-μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την ομοσπονδία. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος της. Με την έγγραφη δήλωση αποχώρησης σωματείου-μέλους εκπνέει το δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. της ομοσπονδίας.

Άρθρο 6ο ׃ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Πόροι της ομοσπονδίας είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι μηνιαίες συνδρομές των σωματείων-μελών, οι έκτακτες εισφορές των, τα έσοδα που προκύπτουν από διάφορες εκδηλώσεις της ομοσπονδίας, οι δωρεές καθώς και διάφορες οικονομικές επιχορηγήσεις της Πολιτείας. Επίσης κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν την ομοσπονδία σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς της, δεν γίνονται δεκτές.

Η ακίνητη περιουσία της ομοσπονδίας αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό της, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το αυτό ισχύει και για επιβατικά ή φορτηγά οχήματα.


Η διάθεση των κεφαλαίων της ομοσπονδίας γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών της.Επιτρέπεται στην ομοσπονδία, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς της, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.Άρθρο 7ο ׃ ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα της ομοσπονδίας είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών, το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών

Η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ) της ομοσπονδίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και συγκροτείται από τους αντιπροσώπους όλων των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου. Ωστόσο όλα τα σωματεία-μέλη, πλην των όσων έχουν δηλώσει εγγράφως αποχώρηση, διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνονται έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύγκληση αυτής, να παρεμβαίνουν δια των αντιπροσώπων των και να εισηγούνται σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ομοσπονδία.

Τα σωματεία- μέλη της ομοσπονδίας μετέχουν στις Γ.Σ της ως εξής ׃

Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Γ.Σ. του σωματείου-μέλους. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος(φυσικό) του σωματείου-μέλους που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο-μέλος. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας.

Έμποροι ειδών που σχετίζονται με την κατασκευή-εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και χώρων που φιλοξενούν ταχυδρομικά περιστέρια αγώνων ή ειδών διατροφής και προετοιμασίας των πουλιών προ των αγώνων, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους εκ των όσων προαναφέρθηκαν, δεν επιτρέπεται να είναι αντιπρόσωποι του σωματείου-μέλους στην ομοσπονδία.

Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων των μελών-σωματείων στη Γ.Σ. γίνεται με κατάθεση στον Γεν. Γραμματέα της ομοσπονδίας κυρωμένου αντιγράφου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του σωματείου-μέλους από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου του σωματείου στην ομοσπονδία. Παράλληλα πρέπει να κατατεθεί κατάσταση των ταμιακά τακτοποιημένων μελών (φυσικών) του σωματείου-μέλους.

Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται πέντε (5) ημέρες προ των αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.

Εν όψει της σύγκλησης της Γ.Σ. της ομοσπονδίας η Διοίκηση αποστέλλει προσκλήσεις τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου περί της τ α κ τ ι κ ή ς και προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προκειμένου περί έ κ τ α κ τ η ς . Σχετικές ανακοινώσεις τοιχοκολούνται στα γραφεία της ομοσπονδίας. Η δια του τύπου ανακοίνωση δεν είναι υποχρεωτική.

Η τακτική Γ.Σ συνέρχεται δύο (2) φορές τον χρόνο. Η πρώτη συνέλευση διεξάγεται το πρώτο τρίμηνο του έτους μερίμνη του Δ.Σ. προς έλεγχο και έγκριση παρά των μελών-σωματείων της του οικονομικού της προϋπολογισμού. Η δεύτερη κατά τον μήνα Οκτώβριο μερίμνη του Δ.Σ. προς έλεγχο και έγκριση 1) του Διοικητικού απολογισμού 2) του οικονομικού απολογισμού, προϋπολογισμού και ισολογισμού.

Η έκτακτη Γ.Σ. των σωματείων-μελών καλείται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν το 1/5 (ένα πέμπτο) των ταμιακά τακτοποιημένων σωματείων-μελών ήθελε ζητήσει την σύγκληση αυτής με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. αναφέροντας τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει τη συνέλευση εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον τόπο, τον χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα.

Οι εργασίες της Γ.Σ. γίνονται με την εξής σειρά.

Της Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου και αντιπροέδρου της ομοσπονδίας εκλέγεται με ψηφοφορία τ ρ ι μ ε λ ή ς ε π ι τ ρ ο π ή (ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ) από τους αντιπροσώπους των σωματείων-μελών συνέδρους.

Το Προεδρείο εκλέγει τον Πρόεδρο και φέρει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Απαρτία κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τουλάχιστον το 51 % των αντιπροσώπων των μελών - σωματείων.

Αν δεν σχηματισθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση αυτοδίκαια συνεδριάζει νέα μετά τη παρέλευση οκτώ (8) ημερών με τα ίδια θέματα.

Κατά την δεύτερη συνέλευση, λογίζεται αυτή ότι βρίσκεται σε απαρτία οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων αντιπροσώπων των ταμιακά τακτοποιημένων σωματείων-μελών.Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Γ.Σ. για τροποποίηση του καταστατικού της ομοσπονδίας απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων 3/4 των εγγεγραμμένων σωματείων-μελών και η Γ.Σ καλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Οι ψηφοφορίες που αφορούν αρχαιρεσίες ή ζητήματα μομφής προς το Δ.Σ ή θέματα προσωπικά γίνονται μυστικά, ενώ για άλλα θέματα με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση.Άρθρο 8ο ׃ Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της ομοσπονδίας διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη της εφορευτικής εκλέγονται από το σώμα των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδίας.

Κάθε αντιπρόσωπος σωματείου-μέλους προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του σωματείου-μέλους που εκπροσωπεί από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα μέλους του ιδίου και σχετική δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου-μέλους.

Δεν μπορεί να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης της ομοσπονδίας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση της ομοσπονδίας οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείρισή της : α) Οποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. β) Οποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. γ) Οποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. δ) Οποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση.

Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών της ομοσπονδίας επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή αρχαιρεσιών με βάση συνδυασμούς υποψηφίων.

Η Εφ. Επιτροπή διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του 7μελούς (επτά μέλη) Δ.Σ. και της 3μελούς (τρία μέλη) Ελεγκτικής Επιτροπής, βάσει των επισήμων καταστάσεων που έχουν υποβληθεί στον Γεν. Γραμματέα

Με τα τακτικά (7) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά. Τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. αναγράφονται σε ψηφοδέλτια που φέρουν την σφραγίδα της ομοσπονδίας. Το ψηφοδέλτιο προς εκλογή του Δ.Σ. είναι ενιαίο για όλους τους υποψηφίους.

Τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε.Ε. αναγράφονται σε ιδιαίτερο (διαφορετικό ψηφοδέλτιο από εκείνο που περιλαμβάνει τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ.) ψηφοδέλτιο που φέρει την σφραγίδα της ομοσπονδίας. Εκτός των τακτικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη τα οποία καλούνται σε περίπτωση παραίτησης κ.λπ. του τακτικού μέλους.

Οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα να θέσουν επί του ψηφοδελτίου εκλογής του Δ.Σ. μέχρι επτά (7) σταυρούς προτιμήσεως και επί του ψηφοδελτίου εκλογής της Ε.Ε μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτιμήσεως. εάν προκύψουν περισσότεροι σταυροί τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα.

Στις αρχαιρεσίες ισχύει το σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας έτσι εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε κατά σειρά επιτυχίας μέχρι τη συμπλήρωση του επταμελούς διοικητικού συμβουλίου και των τριών αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ ήτοι δέκα (10)εκλεγμένα μέλη και την συμπλήρωση της τριμελούς (3) ελεγκτικής επιτροπής και των δύο αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε ήτοι πέντε (5)εκλεγμένα μέλη αντίστοιχα. Εάν προκύψει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) υποψηφίων τότε διενεργείται κλήρωση για να ορισθεί η μεταξύ των ισοψηφησάντων σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφίων διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία για να ορισθεί η μεταξύ των ισοψηφησάντων σειρά.

Κατά το πέρας των αρχαιρεσιών και τη διαλογή συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ και τον γραμματέα της (πρακτικογράφο).

Άρθρο 9ο ׃ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ομοσπονδία διοικείται από επταμελές (7) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που εκλέγεται από τη συνέλευση των μελών για τετραετή θητεία (4 έτη) εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Η διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. διεξάγεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο (8) του παρόντος καταστατικού.

Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

Το Δ.Σ που προήλθε από τις αρχαιρεσίες συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη εκλογή του σε συνεδρίαση με επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφισε και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα τον Ταμία και τον Γραμματέα Αγώνων.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να συγγενεύουν μεταξύ τους μέχρι το 2ο βαθμό και δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν ή διαφώνησαν (της διαφωνίας βεβαιούμενης από τα πρακτικά του συμβουλίου).

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το δίμηνο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρείς (3) από τους συμβούλους που θα αναγράφουν τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται έξι (6) μέλη του.

Το Δ.Σ. αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την ομοσπονδία. Εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εγκρίνει τις δαπάνες, συντάσσει γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς τους οποίους υποβάλει για έγκριση στην Γ.Σ όταν απαιτείται, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. , συγκαλεί με απόφασή του τις Γεν. Συνελεύσεις, καταρτίζει την ημερησία διάταξη αυτών, συντάσσει την διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και την ταμιακή λογοδοσία δια του Ταμία και τις υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με α π ό λ υ τ η πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα πέρα των τριών (3) κατά σειρά συνεδριάσεων εκπίπτει του αξιώματός του, αντικαθιστάμενο από τον αναπληρωματικό σύμβουλο που έχει σειρά.

Σε περίπτωση παραιτήσεως της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ τούτο θεωρείται ότι παραιτήθηκε όλο και διενεργούνται εκλογές.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ομοσπονδία επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Κάθε μέλος Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, - ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α') -, όταν και εφόσον το προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 10ο ׃

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ εκπροσωπεί την ομοσπονδία ενώπιον κάθε αρχής και κάθε Δικαστηρίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον τρεις απ’ τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο της ομοσπονδίας και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη της ομοσπονδίας. Υπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών της ομοσπονδίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων της ομοσπονδίας ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά της.

Τον Πρόεδρο απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 11ο ׃Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλη την έκταση της εξουσίας του.

Άρθρο 12ο ׃ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ επιμελείται των δημοσίων σχέσεων της ομοσπονδίας και εκδίδει δελτία τύπου.

Ακόμη επιμελείται της διαχείρισης της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ομοσπονδίας.

Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 13ο ׃ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εντάλματα πληρωμής,, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο ׃ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ο Γραμματέας Αγώνων τηρεί το βιβλίο αγώνων αγωνιστικών περιστεριών. Ενημερώνει το μητρώο της δύναμης των αγωνιστικών περιστεριών κάθε σωματείου-μέλους και επιμελείται της έκδοσης των αποτελεσμάτων αγώνων αγωνιστικών περιστεριών.

Ακόμη ο Γραμματέας Αγώνων επιμελείται της διοργάνωσης των πεταγμάτων των αγωνιστικών περιστεριών και εποπτεύει της διεξαγωγής των.

Άρθρο 15ο ׃ ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας φυλάσσει και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της ομοσπονδίας, συντάσσει τους ισολογισμούς, ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές βάσει αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων και ενταλμάτων πληρωμής αντίστοιχα, καταθέτει στις τράπεζες.

Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.

Ο ταμίας φυλάσσει την περιουσία της ομοσπονδίας και δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του πλέον των τριακοσίων (300) ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε τράπεζα. Για να αποσύρει χρήματα από την τράπεζα απαιτείται έγγραφο με τις υπογραφές του Προέδρου, του Γεν Γραμματέα και του ιδίου του ταμία, συνοδευόμενο από απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ.

Ο ταμίας κάθε χρόνο συντάσσει απολογισμό, προϋπολογισμό δαπανών και καταρτίζει τον ισολογισμό προς υποβολή για έγκριση στη Γ.Σ.

Ο ταμίας ευθύνεται για απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του.


Άρθρο 16ο ׃ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.

Η ελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε) είναι τριμελής (3) εκλεγόμενη από τη Γ.Σ ταυτόχρονα με το εκάστοτε νέο Δ.Σ. Η διαδικασία εκλογής της Ε.Ε. διεξάγεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο (8) του παρόντος καταστατικού. Η θητεία της λήγει ένα μήνα μετά την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί απ’ την κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστο απ’ τα τρία τακτικά της μέλη.


Άρθρο 17ο : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


Προκειμένου περί διαλύσεως της ομοσπονδίας καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό η Γ.Σ. που για την περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των τριών τετάρτων (¾) των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου αποφασίζεται δε με πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης της ομοσπονδίας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Άρθρο 18ο : ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η ομοσπονδία έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει τις λέξεις ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΄΄Α.Ο.Σ.Α.Α.Π.Ε.΄΄ ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ στο δε μέσο ως έμβλημα ένα ταχυδρομικό περιστέρι πάνω από τη φράση στην αγγλική γλώσσα «HELLENIC FEDERATION PIGEON RACING»

Άρθρο 19ο : ΛΑΒΑΡΟ

Η ομοσπονδία έχει λάβαρο με τα Εθνικά χρώματα το οποίο φέρει την επωνυμία και το έμβλημα της.


Άρθρο 20ο : ΒΙΒΛΙΑ

Η ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) Μητρώου Μελών β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου δ) βιβλία λογιστικά εκ του νόμου προβλεπόμενα ε) Περιουσιακών Στοιχείων στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. ζ)Μητρώου Διαγωνιζομένων Εκτροφέων, που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες που διοργανώνει ή αναγνωρίζει η ομοσπονδία από το οποίο να προκύπτει το σωματείο-μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος καθώς και τα πλήρη στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγωνιστικών περιστεριών με τα οποία συμμετέχει στους εν λόγω αγώνες η) κάθε άλλο βιβλίο προβλεπόμενο εκ του νόμουΆρθρο 21ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Όλα τα σωματεία-μέλη της ομοσπονδίας έχουν ίσα δικαιώματα. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό. Ουδέποτε δίνεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

β) Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό, θα ρυθμίζεται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας και την δημιουργία γενικών και ειδικών κανονισμών τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα σωματεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ομοσπονδίας.

δ) Στην παρούσα αθλητική ομοσπονδία ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων (άρθρα 78 – 106 ) καθώς και οι λοιποί νόμοι περί αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών.

ε) Η λογιστική χρήση αρχίζει στη 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.Άρθρο 22ο :

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα υποβλήθηκε στην Γενική Συνελεύση των σωματείων – μελών της ομοσπονδίας, που εκπροσωπούνται νόμιμα από τους αντιπροσώπους τους, η οποία συγκλήθηκε νόμιμα από το Δ.Σ της ομοσπονδίας με θέμα συζήτησης την τροποποίηση του καταστατικού αυτής νόμιμα και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό της περί τροποποιήσεως του ιδίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα και θα ισχύσει από την εγγραφή της παρούσας τροποποίησης του καταστατικού της ομοσπονδίας-σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 09-07-2007

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

17